English Name : Indian Sarsaparila

English Name: Barleria

English Name : Indian Sarsaparila

English Name: Camphor

English Name: Carom Seeds

English Name: Cedrus

English Name: Chebulic Myrobalan

English Name: Cinnamon

English Name: Clove

English Name: Cubeb

English Name: Eucalyptus

English Name: Gooseberry

English Name: Gum Arabic Tree

English Name: Indian Madder

English Name: Indian Medler

English Name: Jamun

English Name: Jujubes

English Name: Lemon Grass

English Name: Liquorice Root

English Name : Mayweed Plant

English Name: Mustard

English Name: Oak, Magic Nuts

English Name: Palmarosa

English Name: Peppermint

English Name: Sappan Wood

English Name: Turmeric

English Name: Walnut

English Name: Wintergreen